TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals recollides a la nostra pàgina web són tractades complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix, garantim que les dades personals són tractades de manera lícita, lleial i transparent, i són recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, mantenint-se limitats a aquests fins i actualitzats si fos necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i es garantirà la seva seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

Qui és responsable de les seves dades personals?

Raó Social: VILA&BACH Associats. SL.
Adreça: Polígon industrial Entrevies, Llorenç Agustí Claveria, 105, Planta 2 Oficina 3 – Lleida – 25191
C.I.F.: B25715095
Telèfon: 973282416
E-mail: [email protected]

Dades de contacte del DPD: [email protected]

Per a què tractem les seves dades i què ens permet fer-ho? Per què podem tractar les seves dades?

Les dades personals seran tractades per l’entitat responsable quan vostè els proporcioni completant els formularis de registre o de contacte, enviant correus electrònics o trucant per telèfon.

Les dades seran tractades amb la finalitat de comunicar-nos amb els interessats per qualsevol mitjà i respondre a consultes i sol·licituds d’informació.

– Respondre a consultes i sol·licituds d’informació. Quan l’interessat ens fa arribar una consulta o sol·licitud d’informació tractem les seves dades amb el seu consentiment per a donar-li resposta sobre la consulta o sol·licitud.

– Comunicar-nos comercialment amb els interessats per qualsevol mitjà:

Quan l’usuari ens l’autoritza en el formulari de contacte, podem comunicar-nos comercialment amb ell per mitjans electrònics sobre els nostres serveis i activitats, tractant les seves dades amb el seu consentiment.
Quan l’interessat registra el seu correu electrònic en el nostre formulari sobre aquest tema, tractem les seves dades amb el seu consentiment per a mantenir-li informat mitjançant comunicacions periòdiques per mitjans electrònics sobre els nostres serveis i activitats.

Els interessats poden oposar-se en cadascuna de les comunicacions enviades i addicionalment mitjançant el mecanisme previst en l’apartat “Quins són els seus drets?”.

– Considerar als candidats per als nostres processos selectius. Si l’interessat ens proporciona un currículum, les seves dades s’utilitzaran per a incorporar-lo a presents i futurs processos de selecció en la nostra entitat i per a comunicar-nos amb ell fins i tot per mitjans electrònics en relació amb la seva candidatura.

– Utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades. Quan l’interessat visita la nostra pàgina, utilitzarem amb el seu consentiment cookies i altres eines amb les finalitats previstes en la nostra Política de Cookies on pot accedir a més informació.

– Mitjançant la informació obtinguda de dispositius de seguiment, emmagatzematge i recuperació de dades amb el consentiment dels visitants que naveguen per les pàgines web, i l’anàlisi de la seva navegació i comportament, es durà a terme l’elaboració de perfils comercials de clients que permetin enviar comunicacions comercials electròniques personalitzades a aquells usuaris que s’identifiquin amb un correu electrònic. Pot obtenir informació complementària en la Política de Cookies.

– També utilitzem «Google reCAPTCHA» (d’ara endavant, «reCAPTCHA») en els nostres llocs web. reCAPTCHA s’utilitza per a comprovar si les dades introduïdes en el nostre lloc web (per exemple, en un formulari de contacte) han estat introduïts per una persona o per un programa automatitzat. A aquest efecte, reCAPTCHA analitza el comportament del visitant del lloc web en funció de diverses característiques. Aquesta anàlisi s’inicia automàticament quan el visitant del lloc web accedeix a ell. Per a l’anàlisi, reCAPTCHA avalua informació diversa (per exemple, l’adreça IP, el temps que el visitant ha estat en el lloc web o els moviments del ratolí realitzats per l’usuari). Les dades recopilades durant l’anàlisi s’enviaran a Google. Les anàlisis de reCAPTCHA es realitzen completament en segon pla. El tractament de les dades es basa en un interès legítim a protegir el seu lloc contra el correu escombraries i el rastreig automatitzat abusiu. Per a obtenir més informació sobre Google reCAPTCHA i la política de privacitat de Google, utilitzi els següents vincles: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

A qui proporcionem les seves dades?

Podem comunicar les dades personals a tercers proveïdors encarregats del tractament, amb l’única finalitat que ens prestin determinats serveis seguint les nostres instruccions sense utilitzar les dades per a les seves pròpies finalitats i a fi de dur a terme les activitats que ens són pròpies, o a les administracions públiques competents en compliment d’obligacions legals.

Quant temps conservem les seves dades?

Per regla general les dades seran conservades mentre siguin compatibles amb la finalitat amb la qual van ser recollits, en compliment d’obligacions legals de conservació i per a fer front a les responsabilitats que poguessin derivar-se del tractament, per a després ser suprimits.

Les dades recollides amb la finalitat de comunicar-nos comercialment seran conservats mentre perduri aquesta finalitat o l’usuari s’oposi al tractament.

Quins són els seus drets?

Vostè podrà:

 1. Obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades.
  2. Retirar el seu consentiment quan l’hagués prestat per a un tractament determinat.
  3. Deixar de rebre les nostres comunicacions de caràcter comercial, enviant “Vull deixar de rebre comunicacions comercials” al correu electrònic del responsable.
 2. Exercir els seus drets de:
  • Accés, o conèixer que dades personals tractem de vostè;
  • Rectificació, o corregir dades personals incorrectes o inexactes;
  • Supressió, o a eliminar les dades personals que tenim de vostè que no estiguem obligats legalment a conservar;
  • Oposició, o al fet que deixem de tractar les seves dades personals amb una finalitat concreta;
  • Limitació, o a restringir el tractament que realitzem;
  • Portabilitat, o al fet que li proporcionem les dades personals que obren en el nostre poder;

Per a poder exercir qualsevol dels drets que li atorga la normativa de protecció de dades, vostè podrà sol·licitar al responsable un formulari per a l’exercici de drets o descarregar directament qualsevol dels formularis proposats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través d’aquest enllaç i presentar-lo emplenat juntament amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu vàlid a l’adreça o correu electrònic del responsable o del DPO abans esmentat.
Pot trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 – 912 663 517).

Com garantim la seguretat de les seves dades?

Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat que eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

També hem habilitat procediments per a respondre en els terminis legals oportuns davant qualsevol bretxa de seguretat que pogués produir-se sobre les teves dades personals.

En contractar proveïdors, garantim que implanten les mesures de seguretat adequades per a la protecció de les dades personals.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

La finalitat del tractament de les dades és la de poder contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior. Les dades seran tractades sobre la base jurídica del consentiment de la persona que els proporciona. Pot retirar el consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades és voluntari, tot i que, en cas de no fer-ho, no es podrà respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació. Per tant, la comunicació de les seves dades personals a aquests efectes és un requisit necessari perquè puguem atendre les peticions formulades per aquesta via.

 

DRETS D’ACCÉS I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades durant el temps necessari per donar resposta a la seva sol·licitud, petició, consulta o reclamació i donar aquesta per definitivament tancada. Posteriorment, seran conservades a manera de històric de comunicacions, llevat que vostè sol·liciti la seva supressió.

El titular de les dades té dret a sol·licitar l’accés a elles, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de dades. Davant de qualsevol fet que considerés una violació dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si es faciliten a través d’aquesta web dades de tercers, qui ho faci assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. A aquests efectes, respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L’usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi al titular d’aquesta web o de tercers.

GARANTIA I CONFIDENCIALITAT

El titular d’aquesta web garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. Amb aquesta finalitat, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, aquesta Administració de Finques ha rebut l’assessorament jurídic de la firma especialitzada Picón & Asociados Abogados.

Canvis en la Política de Privacitat:

Hem actualitzat aquesta Política per a adaptar-la als requisits i obligacions del Reglament General de Protecció de Dades.
Aquesta última Política és de data: 27/11/2020