Horari per fer obres en una comunitat?

Tots els que vivim en comunitats hem patit alguna vegada el trastorn que suposa que el veí faci obres a casa seva.
Sempre ens queixem quan és un altre el que fa l’obra sense avisar i en horaris que ens semblen inadmissibles, però quan les fem nosaltres moltes vegades no tenim tants miraments per protegir el descans del veí.

A vegades recorrem al conegut cop amb l’escombra al sostre, que no serveix per res perquè el que fa l’obra la va a fer igual.

Què diu la llei sobre les obres a casa?

Quins són els nostres drets i els nostres deures sobre el soroll en els habitatges?

En primer lloc, hem de tenir en compte el que diu la Llei de Propietat Horitzontal, de caràcter estatal: “El propietari de cada pis o local pot modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis d’aquell quan no alteri la seguretat de l’edifici , la seva estructura general, la seva configuració o estat exteriors, o perjudiqui els drets d’un altre propietari, i haurà de donar compte de les obres prèviament a qui representi a la comunitat. ”

És a dir, i això és el més important d’aquesta llei i és pura lògica del respecte al proïsme: hem d’avisar a la comunitat quan anem a fer obres. Perquè una cosa està clara: les obres SEMPRE molesten. Encara que creguem que l’obra serà mínima, almenys el veí de baix i en general els que envolten a l’habitatge van a sortir perjudicats en major o menor mesura.

És una condició de respecte, que en altres països es fa sempre, avisar els veïns de la durada i l’horari de les obres d’una casa. Això també es pot extrapolar a altres activitats molestes que produeixin sorolls o tràfec de gent, com festes, activitats alienes a l’ús habitatge que produeixin sorolls (tallers, guarderies, despatxos, etc.).

D’altra banda, l’acte en si de realitzar obres està regulat pels ajuntaments. Primer de tot, hem de recordar que per fer obres o reformes a casa cal demanar llicència a l’ajuntament. Si es considera obra major (l’obra afecta la façana, a l’estructura o hi ha un canvi d’ús) es necessita un projecte tècnic d’un arquitecte. Si es considera obra menor, generalment n’hi ha prou amb descriure l’obra i donar un pressupost aproximat, a més de pagar les taxes corresponents.

Pot ser que el soroll que produïm no sigui causa d’obres, però que sigui molest: per exemple muntar mobles, trepar la paret per penjar quadres, fer mudances, reparar electrodomèstics, sanitaris, etc. Si ho fa un professional estarà familiaritzat amb els horaris del propi municipi, però, si som nosaltres els que fem el soroll de què horari disposem?

Per exemple, a Galícia, cada ajuntament sol tenir la seva Ordenança específica sobre sorolls. Si no la té, s’aplica el “Decret 320/2002, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix les ordenances tipus sobre protecció contra la contaminació acústica.”, De caràcter autonòmic. En aquest decret s’estableix que “Entre les 10 de la nit i les 8 del matí queda prohibit: (…) b) Realitzar reparacions domèstiques o treballs que produeixin molèsties, excepte autorització expressa”.

També està prohibida qualsevol activitat que produeixi sorolls, per exemple els d’animals, cantar, fer servir instruments musicals, utilitzar electrodomèstics sorollosos, etc. Només s’exceptuen, prèvia autorització municipal, les obres urgents que afectin la seguretat de les persones.

En concret, per a les zones residencials, el soroll màxim recomanat dins de l’habitatge serà el següent:

De 08.00 a 22.00: 35 dB

De 22.00 a 08.00: 30 dB

De nit no hauríem superar aquest llindar (30dB) mai, ja que no està permès cap tipus de soroll. De dia sí que superarem els 35 dB (equivalent a una conversa tranquil·la) en molts moments, tret que el nostre habitatge estigui molt ben insonoritzada. Si el veí fa obres, com a molt hauria de produir en el nostre habitatge uns 60 dB (equivalent al soroll d’un aspirador).

A nivell municipal, per exemple, en l’ajuntament de La Corunya existeix l’Ordenança de Protecció Contra La Contaminació de La Corunya, de l’any 2014. Aquesta Ordenança és més restrictiva que l’autonòmica, i prohibeix les obres des de les 21.00 fins a les 08.00 en dies laborables. En dissabtes, diumenges i festius, no es podrà fer soroll abans de les 9.30, el que s’entén que inclou la realització d’obres, tant professionals com domèstiques.

Pel que fa al nivell sonor, aquesta Ordenança diferència entre horari de matí (de 07.00 a 19.00), tarda (de 19.00 a 23.00) i nit (de 23.00 a 7.00). Tant al matí com a la tarda, el nivell sonor dels dormitoris dels habitatges serà de 35 dB, mentre que a la nit serà de 25 dB (més restrictiu encara que la norma autonòmica).

Podem comprovar que en altres municipis la normativa és igual o molt semblant. L’Ordenança de l’ajuntament de Madrid “Protecció Contra La Contaminació Acústica i Tèrmica”, de 2011, legisla de manera anàloga i prohibeix les obres des de les 21.00 fins a les 08.00 en dies laborables i des de les 21.00 fins a les 9.30 en dissabtes, diumenges i festius. Els nivells acústics també són els mateixos.

Normalment, qualsevol obra sobrepassarà aquests llindars, i és impossible evitar-ho. El que ha de fer el promotor de l’obra quan prevegi que va a sobrepassar aquests llindars serà:

Demanar llicència a l’ajuntament (pot ser llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, segons els casos). Aquest té la potestat de col·locar sonòmetres si ho creu necessari.

Avisar la comunitat de l’horari i durada de les obres. Si té llicència i es respecta l’horari establert, la comunitat no podrà posar impediments, llevat que es reflecteixi el contrari en els estatuts.

Aquest últim punt és important, ja que encara que no és l’habitual, hi ha comunitats de veïns que estableixen en els seus estatuts un horari més estricte per a les obres. Però aquesta Normativa ha d’estar aprovada en junta per majoria amb anterioritat.

En definitiva, si et molesta el soroll de les obres en el teu edifici, primer comprova si han avisat la comunitat i si tenen llicència. Després comprova que respecten l’horari permès (generalment de 8.00 del matí a 21.00 de la nit). Si és així, pots arribar a un acord amistós perquè comencin una mica més tard o facin les activitats més sorolloses en un horari menys molest. En el futur poden canviar les tornes i ser el promotor de les obres el perjudicat i viceversa.